Håndbok N303 angir normalbestemmelser for anvendelse av trafikksignalene definert i skiltforskriften. For hver type signal er det, hvis relevant, beskrevet krav til anvendelse og kriterier for oppsetting, signalets utforming og betydning, signalplassering, forhold til skilting og oppmerking, og til slutt krav til virkemåte og dimensjonering av tider.

Normalen gir også regler for vedtaksprosess og krav til planmateriale.

Et eget kapittel gir krav til signalregulering av kryss og gangfelt, der flere av de ulike signalene nevnt over kan inngå. For krav til drift og vedlikehold vises det til egen veileder, håndbok V322.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N303, benytt e-post: