Håndbok N401 stiller krav til forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i fylkesvegnettet. Med andre bærende konstruksjoner forståes bl.a. løsmassetunneler, skredoverbygg, støttemurer. 

Hensikten med denne vegnormalen er å ivareta samfunnets krav til en god og enhetlig standard for bærende konstruksjoner på fylkesvegnettet med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet.

Håndboka inneholder bestemmelser om

  • opprettelse av funksjon som bruforvalter
  • bruadministrasjon
  • ivaretakelse av bruforvaltning ved planlegging, bygging, forsterkning, ombygging,utskifting og vedlikehold
  • drift
  • inspeksjon og oppfølging av inspeksjoner

Med bruadministrasjon menes i denne håndboka registrering og vedlikehold av informasjon om bruene, risikostyring og bruklassifisering.

Bruforvalter er utpekt av det enkelte fylket, og er pålagt en rekke oppgaver som er nærmere beskrevet i håndboka.
Vegdirektoratet er fraviksmyndighet for N401.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N401, benytt e-post: