Nr.RapportUtgitt 
Nr. 64Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : sluttrapport
Knut Magne Reitan
mars 2012
Nr. 63Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : samling av prosjektnotater
Knut Magne Reitan
mars 2012
Nr. 62Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : arena for erfaringsoverføring
Hege Bjørke & Siri Hustad (Norconsult) 
mars 2012
Nr. 61Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : kartlegging av opplæringstilbud innen drift og vedlikehold av veger
Inge Hoff (SINTEF)
mars 2012
Nr. 60Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : måling av kompetanse innen drift og vedlikehold
Johnny M. Johansen (ViaNova)
mars 2012
Nr. 59Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold. Oppdatering 2009
Johnny M. Johansen (ViaNova)
mars 2012
Nr. 58Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold 
Johnny M. Johansen (ViaNova)
mars 2012
Nr. 57Evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik
Morten Welde ... [et al.]
desember 2011
Nr. 56Regional skredvarsling : resultater fra testvarsling i Romsdalen-Trollheimen (2010-2011) 
Knut Inge Orset ... [et al.]
desember 2011
Nr. 55Flomrisiko og konsekvensanalyse : pilotprosjekt E18 ved Hoffsbekken 
Linmei Nie (SINTEF)
desember 2011
Nr. 54ITS - standardisering : statusrapport på engelsk 2011 
Knut Evensen
desember 2011
Nr. 53Lærebok : drift og vedlikehold av veger  
Joralf Aurstad ... [et al.]
november 2011
Nr. 52Salt SMART: Optimal vinterdrift. Arbeidspakke 3: Operasjonalisering av optimal vinterdrift med forslag til endringer i kontraktsformer og krav mm.pdf
Knut Magne Reitan ... [et al.]
november 2011
Nr. 51Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010.pdf
Ivar Haldorsen
november 2011
Nr. 50Vegsalt og tungmetaller i innsjøer langs veier i Sør-Norge 2010 
Torleif Bækken og Thrond Haugen
januar 2012
Nr. 49Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : grunnlag for veileder 
Tor Erik Frydenlund og Kristine Flesjø
desember 2011
Nr. 48Veileder innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging 
Vegdirektoratet. Transportplanleggingsseksjonen
november 2011
Nr. 47Erfaringsrapport slissevegger : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Sørenganovember 2011
Nr. 46NORWAT - Nordic Road Water. Veg og vannforurensning.pdf
Svein Ole Åstebøl, Thorkild Hvitved-Jacobsen, Jesper Kjølholt
november 2011
Nr. 45Temaanalyse dødsulykker på motorsykkel 2005-2009.pdf
Vegdirektoratet. Trafikkopplæringsseksjonen
november 2011
Nr. 44Ubenyttet 
Nr. 43Registrerte skredhendelser langs E136 : sammenligning av skredregistreringer fra Vegloggen og NVDB i perioden 1993-2010.pdf
Knut Inge Orset
november 2011
Nr. 42Ubenyttet 
Nr. 41Effect of road salt and copper on fertilization and early development stages of Atlantic salmon (Salmo salar).pdf
Sondre Meland
september 2011
Nr. 40Ubenyttet 
Nr. 39Gatekryss i bysentrum : tilrettelegging for og prioritering av gående, syklende og/eller kollektivtransport.pdf
Bjarte Skogheim ... [et al.]
august 2011
Nr. 38Fritt fram? En studie av gåendes infrastruktur og barrierer på Storo.pdf  (20 MB)
Eivin Winsvold
august 2011
Nr. 37 Mengderapportering vinteren 2010/2011
Jørgen Gravseth Espnes
august 2011
Nr. 36Salt SMART : salt i grunnvann : dokumentasjon av datakilder og metodikk for estimering av sårbarhet.pdf
Kjersti Wike
oktober 2011
Nr. 35System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5
Kun til internt bruk.
september 2011
Nr. 34Standardiserte hule pelspisser for stålrørspel : status FOU-prosjekt juni 2011
Grete Tvedt og Tewodros Tefera
juni 2011
No 34EStandardized pile shoes on steel pipe piles : status of R&D project June 2011
Grete Tvedt og Tewodros Tefera
juni 2011
Nr. 33Ekspandert polystyren i norsk vegbygging : en tilstandsundersøkelse av tidlige EPS-fyllinger 
Lars-Marius B. Andersen m. fl.
juni 2011
Nr. 32Sikring av veger mot steinskred : grunnlag for veiledning.pdf            
Heidi Bjordal
juni 2011
Nr. 31Simulering av snøskred mot fv. 60 Røyr–Helledalen.pdf
Knut Inge Orset
mai 2011
Nr. 30Miljøeffekt av endret klima.pdf 
Ola Nordal
mai 2011
Nr. 29ROS-analyser med hensyn til værrelaterte hendelser : prosessveileder
Arne Gussiås
november 2011
Nr. 28Beredskapsplan for driftskontraktene : forslag til plan for uvær og naturfarer 
Solveig Kosberg og Tore Humstad
november 2011
Nr. 27Veger og snøskred.pdf
Harald Norem
mai 2011
Nr. 26Tilstandsutvikling på vegnettet : virkninger av endret klima på sporutvikling på veger med bituminøst dekke
Ragnar Evensen m.fl.
september 2011
Nr. 25Risiko- og sårbarhetsanalyser av vegoverbygning mht værrelaterte hendelser.pdf 
Ivar Horvli
mai 2011
Nr. 24Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser.pdf
Skuli Thordarson, Øystein Myhre, Steinar Myrabø
mai 2011
Nr. 23Risiko- og sårbarhetsanalyser av bruer mht værrelaterte hendelser.pdf               
Arne Gussiås, Hans Olav Hagen         
mai 2011
Nr. 22Kartportalen FøreVar - for sammenstilling av vær og hendelser : utvikling, test og evaluering i prosjektet "Klima og transport"
Tore Humstad
desember 2011
Nr. 21Samordning av værdata.pdf
Tore Humstad m.fl.
desember 2010
Nr. 20NVDB som grunnlag for klimatilpasning.pdf
Knut Jetlund
april 2011
Nr. 19Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare.pdf
Tore Humstad
september 2010
Nr. 18Kapasitetsberegninger av stikkrenner.pdf
Espen Arntzen, Egil Andersen
april 2011
Nr. 17Pilotprosjekt på stikkrenner, Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa (6,3 MB).pdf
Kristine Flesjø
april 2011
Nr. 16Askimporten tunnel (6,1 MB).pdf
Karen Klemetsrud, Eva Rodum og Reidar Kompen
mai 2011
Nr. 15Høyrisikogrupper i vegtrafikken.pdf 
Ivar Haldorsen og Yngvild Munch-Olsen
mars 2011
Nr. 14Stamnettutredning (NB! 19 MB).pdf 
Gudmund Nilsen og Randi Harnes
april 2011
Nr. 13Kontursprengningsforsøk med ulike bore/ladeplaner : rv. 70 Eikremtunnelen på StorKrifast Terje Kirkebydesember 2011
Nr. 11Bru nr. 09-0266 Blakstad bru : vurdering av langtidseffekt av utført vedlikehold 
Jan Lindland
juli 2011
Nr. 10Godstransport i prioriterte felt : case E 18 vest for Oslo.pdf                                   
Ola Robøle ... [et al.]
februar 2011
Nr. 9Årsaker til kø : case E 18 vest for Oslo.pdf 
Anne Marstein og Siri Rolland
februar 2011
Nr. 8Tålegrenser for planktonalger i innsjøer (2,8 MB).pdf 
Thrond O. Haugen, Torleif Bækken, Harald Hasle Heiaas og Birger Skjelbred
januar 2011
Nr. 7Nasjonal sykkelstrategi - Sats på sykkel! : grunnlagsdokument for NTP 2014-2023
Marit Espeland og Kristin Strand Amundsen
februar 2012
Nr. 6Tunnel- og betongseksjonen – Årsrapport 2010 (3,9 MB).pdf 
Kjersti K. Dunham
januar 2011
Nr. 5Skred og flom på veg : statistiske betraktninger.pdf                             
Heidi Bjordal og Tonje Eide Helle
juni 2011
Nr. 4Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene.pdf 
Viggo Aronsen
januar 2011
Nr. 2Bedre utnyttelse av lastebiler - Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet (4,3 MB).pdf  
Erill Bø, Stein Erik Grønland og Linus Henning
januar 2011
Nr. 1Streknings-ATK - Resultat av evaluering.pdf 
Arild Ragnøy
januar 2011
No. 1EAutomatic Section Speed Control - Results of Evaluation
Arild Ragnøy
januar 2011