Dokumentasjonskrav til rekkverk er gitt av håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (PDF), kapittel 1.6. Vegnormalen er samordnet med den europeiske byggevareforordningen 305/2011 (DiBK).

Som angitt i byggevareforordningen er rekkverk delt i to grupper: produkt (CE-merket produkt) og konstruksjon (ikke CE-merket produkt). Glidestøpt betongrekkverk som også kalles plaststøpt- eller "in-situ" rekkverk, har tidligere ikke vært definert som produkt og har derfor ikke vært pålagt CE-merkingen i Norge.

Endring

I sluttrapport om markedstilsyn med permanente veg- og brorekkverk av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er det tydelig beskrevet at glidestøpt betongrekkverk også omfattes av den harmoniserte standarden NS-EN 1317-5 [1] og konkludert med at «systembaserte plasstøpte barrierer skal være CE-merket i henhold til NS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012».

Glidestøpt betongrekkverk skal derfor CE-merkes i henhold til krav i EN1317-5 [1] f.o.m. 01.07.2019. Rekkverksleverandører er nødt til å levere rekkverkets CE-merking og ytelseserklæring. For rådgivning i forhold til dokumentasjonskrav kan det tas kontakt med Direktoratet for byggkvalitet.

Denne endringen fastsetter også at glidestøpt betongrekkverk skal samsvargodkjennes av Vegdirektoratet. Samsvargodkjenningene publiseres på vegvesen.no.

Om samme saken

Krav om CE-merking av rekkverk ble gjort gjeldende i Norge fra 1. januar 2014. Krav til testing i henhold NS-EN 1317-2 [2] er fastsatt i håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og gjelder for alle rekkverk uavhengig av om CE-merking ikke er påkrevd.

I sluttrapporten fra Direktoratet for byggkvalitet angis det at alle permanente rekkverk omfattes av den harmoniserte produktstandarden NS-EN 1317-5 [1]. Dette gjelder uavhengig av rekkverkets materialer og typologi, se sitering:

«Standarden (NS-EN 1317-5) omfatter "safety barriers" på generelt nivå» […]"

Referanser

  1. Produktstandarden NS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 Skadereduserende vegtiltak - Del 5: Produktkrav og samsvarsevaluering for skadereduserende vegtiltak.
  2. NS-EN 1317-2 Skadereduserende vegtiltak - Del 2: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier ved påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for vegrekkverk inkludert brurekkverk