I henhold til håndbok N400 Bruprosjektering er overgangsbruer på kommunal eller privat veg over riks- og fylkesveger underlagt Vegdirektoratets kontroll og godkjenningsordning. Dette gjelder også bærende konstruksjoner på privat grunn som kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet på riks- og fylkesveger.

Vi har nå retningslinjer for bestilling av kontroll av bruer og andre bærende konstruksjoner som ikke skal forvaltes av Statens vegvesen. Her skisseres hva som kreves av dokumentasjon ved bestilling av kontroll.