Offentlige veganlegg planlegges etter plan og bygningsloven, og anlegges etter veglova. I planleggingsarbeidet er det flere innslag som må hensyntas.

Tidlige planfaser (KVU og KDP)

Planlegging av bruer i tidlig fase følger planlegging av vegen for øvrig med konsekvensutredning (KVU) og kommunedelplan (KDP). Bruplanlegger skal bidra til å finne hensiktsmessige vegkorridorer hvor man fra brusiden vektlegger brufaglige hensyn på en god og balansert måte.

Ulike tekniske løsninger vurderes i alternative vegkorridorer eller -linjer. Ulike brukonsept i de forskjellige vegkorridorene eller -linjene skisseres og kostnadsestimeres som grunnlag for behandling av konseptvalgutredningen (KVU) og kommunedelplan (KDP). Det er viktig med en god dialog mellom bru- og vegplanlegger. De ulike vegkorridorene skal kostnadsestimeres med en nøyaktighet på ±40 prosent i KVU og ±25 prosent i KDP, som er et meget strengt nøyaktighetskrav for bruer.

Reguleringsplan og forprosjekt

Reguleringsplanarbeidet startes med å utrede ulike brualternativ, brutyper, eller konstruksjoner i veglinja. Ulike tekniske løsninger vurderes med hensyn til kompleksitet, estetikk og kostnader. Utredningen sammenfattes i en rapport som danner grunnlag for å velge ut hvilke brualternativ, brutyper, eller konstruksjoner man ønsker å gå videre med i et forprosjekt.

Forprosjekt skal utarbeides for en eller flere brutyper på aktuelle kryssingssteder. Forprosjektet skal som minimum inneholde en oversiktstegning. Denne suppleres med eventuelle detaljer. I tillegg skal det foreligge en beskrivelse av statisk system, fundamenteringsmetode, materialvalg osv. I tilfeller hvor monterings- eller byggemetode er avgjørende, skal dette også beskrives.

Grunnlagsmateriale for prosjektering

Ett av de viktigste formålene med forprosjektet er å innhente nødvendig grunnlagsmateriale for prosjektering, se vegnormal N400 punkt 1.2.2:

 • Oversiktskart
 • Detaljkart
 • Lengde- og tverrprofil av vegtrase
 • Lengdeprofil av brusted 
 • Dimensjoneringsklasse (veg), trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrense
 • Opplysninger om salting av veg eller vurdering av eventuell framtidig salting
 • Geoteknisk rapport
 • Opplysninger om stedlige forhold som kan ha innflytelse på valg av brutype
 • Tekniske data for eventuelle kabler og ledninger
 • Se også vegnormal N400 punktene 1.2.3–1.2.7 for bruer over vassdrag, seilløp, jernbane, veg, og eksisterende bruer.

Kontroll av brukonsept

Enkelte bruer skal inn til Vegdirektoratet for teknisk kontroll av brukonsept, se vegnormal N400 punkt 2.3.1:

 • Konstruksjon med antatt entreprisekostnad over terskelverdi angitt under Kontroll og godkjenning
 • Konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise, for eksempel totalentreprise, OPS, osv.
 • Nytt eller utradisjonelt brukonsept

Nøyaktighet ±10 prosent

Forprosjekt for reguleringsplan skal utarbeides med en nøyaktighet på ±10 prosent.

Planlegging og prosjektering av bruer