Prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på offentlig veg skal gjennomføres i henhold til vegnormal N400 Bruprosjektering.

Prosjekteringen starter med å sikre at alt nødvendig grunnlagsmateriale for prosjektering av bruer og andre bærende konstruksjoner er tilgjengelig. Man må gjennomgå punkt 1.2 i vegnormal N400, og avklare behovet for eventuelle supplerende undersøkelser og dokumentasjon. Alt grunnlagsmateriale skal samles til et komplett prosjekteringsgrunnlag.

Prosjekteringsgrunnlaget skal som minimum omfatte:

 • prosjekteringsforutsetninger
 • grunnlagsmateriale
 • beskrivelse av natur- og grunnforhold
 • forutsetninger med hensyn til byggemetode og utførelseskontroll
 • beskrivelse av konstruksjon og fundamentering
 • konstruksjonsmaterialer og materialparametere
 • lastforutsetninger
 • øvrige forutsetninger for konstruksjonsberegningene
 • eventuelle godkjente fravik fra regelverket

Konstruksjonsanalyse og kapasitetskontroll

Deretter gjennomføres konstruksjonsanalyse og kapasitetskontroll. Her skal prosjekterende dokumentere beregnede lastvirkninger og kapasitet i konstruksjonen og alle dens bærende elementer. Konstruksjonsanalyse og kapasitetskontroll skal gjennomføres og dokumenteres i beregningsrapporter.

Dokumentasjon

Det skal lages en hensiktsmessig rapportstruktur, og beregningsrapportene skal være oversiktlige med innholdsfortegnelse, antagelser og resultater. Ved bruk av analyseprogram skal resultater for viktige størrelser verifiseres, og eventuelt sannsynliggjøres ved alternative analyser, overslagsberegninger med videre. Kapasitetskontroll gjennomføres ved å påvise at lastvirkning er mindre eller lik kapasiteten beregnet i henhold til Eurokoden.

Beregningsrapportene skal gjennomgå en sidemannskontroll og oversendes til teknisk godkjenning for uavhengig 3. partskontroll. Det er derfor svært viktig at rapportene er oversiktlig og lettlest. Det er mye lettere å oppdage eventuelle feil i en godt skrevet rapport enn i en dårlig rapport, og dette er i alles interesse. Husk at de mest kritiske elementene i konstruksjonen skal vies mest plass i rapporten, og ikke drukne i verifisering av lite kritiske elementer. Vedlegg er greit, men alle kritiske elementer bør dokumenteres i hovedrapporten:

 • Det skal utarbeides en beskrivelse av utførelsen. Beskrivelsen og mengefortegnelse skal i innhold, redigering og omfang være i samsvar med retningslinje R761, R762 og R763.
 • Arbeidstegninger skal ha en detaljeringsgrad som sikrer riktig utførelse og som dessuten gir nødvendig dokumentasjon for forvaltning av konstruksjonen. Videre skal tegningene være slik organisert og målsatt at konstruksjonen kan bygges del for del, uten behov for å søke informasjon på tegninger, som viser andre deler av konstruksjonen. Krav til tegninger er gitt i retningslinje R700 Tegningsgrunnlag. Tilbudstegninger kan utarbeides fra en 3D-modell, se vegnormal N400, punkt 1.3.1.

Planlegging og prosjektering av bruer