Forskriften gjelder oppfølging av bestemmelser etter vegloven ved prosjektering, bygging og forvaltning av bruer og andre bærende konstruksjoner.

Forskriften gir bestemmelser som betyr at konstruksjoner på fylkesveg anlegges etter tilsvarende regelverk som konstruksjoner på riksveg.

Dette omfatter blant annet at konstruksjonene er omfattet av kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet, og at Vegdirektoratet har fraviksmyndighet fra vegnormalene for virkeområdet. Hensikten er å sikre et godt og enhetlig sikkerhetsnivå i hele konstruksjonens levetid, uavhengig av hvem som er vegeier.