Vegnormal N400 stiller krav til prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet.

Med andre bærende konstruksjoner forståes blant annet løsmassetunneler, skredoverbygg, støttemurer.

Vegnormalen gjelder alle faser i konstruksjonens bygge- og brukstid (fastsatt til 100 år). Det vil si både for større reparasjoner, forsterkning og ombygging. Også midlertidige bruer er på listen. Den harmonerer med Eurokodene og supplerer disse med utfyllende bestemmelser for beregning, dimensjonering og utforming av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner.

For vegnormal N400 Bruprosjektering er det opprettet en egen e-postadresse  som benyttes til innspill og avklaringer. På denne måten blir alle henvendelser kanalisert ett sted, og tilbakemeldingene blir enhetlig.

Typiske henvendelser er:

  • avklaringer om bakgrunn og gyldighet for krav i standarder eller N400
  • spørsmål om tolkningsrom i regelverket og om det er behov for å søke fravik
  • innspill til framtidige revisjoner

Se vegnormalen N400 Bruprosjektering