Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente brubjelker. Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte betongbjelkene. Brukonstruksjonen må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormalen N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av bjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd. Veiledningen bidrar også til en mer ensartet bransjepraksis.

Håndbok V426 finner du på www.vegvesen.no/handboker

Tegningene finner du nedenfor.