Forskriften fastsetter trafikklaster for vegbruer, gang- og sykkelvegbruer, ferjekaier og andre konstruksjoner i det offentlige vegnett.

Lastforskrift for vegbruer er gjort gjeldende som minimumsforskrifter for hele det offentlige vegnett. Forskriften inneholder utfyllende bestemmelser til trafikklastene gitt i NS-EN 1991-2. Vegdirektoratet er gitt myndighet til å fravike forskriften.