Kategori 1-data skal legges inn i NVDB av Statens vegvesen basert på grunnlagsinformasjon fra de enkelte vegforvalterne.

Det skal leveres grunnlag for selve vegnettet og grunnlag for kategori 1-vegobjekter.

Vi har utarbeidet en tabell som lister ut alle vegobjekttyper tilhørende kategori 1. Tabellen viser hva som kreves av grunnlagsinformasjon for hver enkelt vegobjekttype. Denne tabellen kommer i oppdatert versjon i forbindelse med nye versjoner av Datakatalogen. 

I tabellen skilles det på prosjekt med vegnettsendring, prosjekt uten vegnettsendring, fortløpende endringer og etterslep (situasjon a-d). Det står kryss der det skal leveres datagrunnlag. Videre kommer det fram når og hvor ofte det skal leveres data og på hvilken form data skal leveres. 

Om ikke annet avtales utveksles informasjon gjennom tabellariske oversikter per vegobjekttype. Eksempel på et slikt registreringsskjema finnes i tabellen.