I sårbare områder må tunnelene injiseres for å redusere eller hindre skadevirkninger på naturen over. Dette er særlig viktig der bygninger er fundamentert på setningsømfintlige masser. Senkning av grunnvannet vil her ofte føre til setningsskader på disse bygningene, noe som er uheldig.

Injeksjon utføres ved at det bores et stort antall injeksjonshull, typisk 20 – 50 hull, foran «tunnelstuffen». Typiske hullengder er på 18 – 24 meter. Hullene vinkles ut slik at injeksjonshullene ligger 5 – 8 meter ut fra ferdig planlagt sprengt tunnel. Hullene injiseres med sementløsninger med stort trykk slik at sementmassen trenger inn i alle sprekker i berget foran det området som skal sprenges. Trykket tilpasses omgivelsene, men ligger ofte opp mot 80 bar. (Det tilsvarer trykket av en vannsøyle på 800 meter).

Kravet til en tett nok tunnel for å unngå skader er oftest oppgitt til lekkasje pr. 100 meter tunnel pr. minutt. Strenge krav ligger på under 5 lit./min./100 m. Mer romslige krav ligger i området på 10 – 25 lit./min./100 m.

I undersjøiske tunneler (og til dels i tuneller med lavbrekk) er utgiftene til utpumping av vann det som styrer kravet og dermed injeksjonsarbeidet.

Injeksjon er en dyr og tidkrevende prosess. En prøver derfor å tilpasse injeksjonen slik at kravet tilfredsstilles med lavest mulig kostnad for tunnelbyggingen. Injeksjon må alltid utføres som forinjeksjon, altså at en injiserer berget foran tunneldrivingen. På den måten kan en bruke høyt nok trykk for å få nok sementmasse inn i bergsprekkene. Etterinjeksjon i tunnel gir aldri så godt resultat fordi en ikke kan bruke høyt trykk. Etterinjeksjon brukes derfor bare som nødløsning til å redusere innlekkasjen lokalt når forinjeksjonen ikke har vært vellykket.

Til tunnelinjeksjon brukes i dag kun miljøvennlige sementbaserte injeksjonsmasser. Finmalt sement, såkalt mikrosement, brukes der en har strenge krav for også å trenge inn i de tynneste sprekkene. Mikrosement er dyrere enn «vanlig» sement, men for å oppnå best resultat brukes dette relativt ofte.

I områder med strenge krav må det utføres systematisk injeksjon. Det vil si at hele tunnelstrekningen injiseres med nødvendig overlapp. Typisk systematisk injeksjon utføres med 24 meter lange injeksjonshull, det sprenges så 3 salver med 5 meters lengde før ny injeksjonsomgang iverksettes. Da får en et overlapp mellom injeksjonsskjermene på 9 meter. Ved særlig krevendeinjeksjon kan det værenødvendig med helt overlappende injeksjonsskjermer og da starter en ny injeksjonsomgang etter 2 salver.

Alle injeksjonsskjermer undersøkes med kontrollhull for å se om injeksjonsomgangen har vært vellykket og om det er uakseptable lekkasjer inne i skjermen. Ved lekkasjer må det bores og injiseres ny skjerm i samme område før en går videre med tunnelsprengningen.