Bergsikring i vegtunneler består som regel av en kombinasjon av bolter av ulike typer, sprøytebetong og sikringsbuer. Ved spesielt dårlige bergforhold brukes betongutstøpning. Sikringen baserer seg ofte på et samvirke imellom sprøytebetong og bolter.Injeksjon er en metode hvor en borer lange hull i en vifte foran tunnelen og injiserer inn sement. Metoden benyttes til å hindre grunnvannsenkning og for ikke å få for mye vann inn i tunnelen. Injeksjonen bidrar ofte til å stabilisere berggrunnen foran tunnelen. Basert på kyndig bruk av sikringsmidler kommer en igjennom det meste av bergforhold. Det er for eksempel drevet tunnel i løsmasse/ur ved hjelp av rørskjerm og i løsmassekløfter ved å erstatte dårlig masse med betong.

Påhuggene, som er starten av tunnelen, er ofte særlig utfordrende med hensyn til krevende sikring og fare for ras.

Vi baserer oss på Q-metoden til å vurdere bergmassens kvalitet og har utarbeidet en egen sikringspraksis basert på Q-verdier. Dette er presentert i vår sentrale håndbok N500 Vegtunneler og veiledning V520 Tunnelveiledning.

Statens vegvesen har erfaring innen de fleste typer sikring, og har samarbeid blant geologimiljøene i hele etaten. Erfaringsoverføring, kurs, utvikling av digitale hjelpemidler og metoder, håndbøker og regelverk er viktige arbeidsområder.

Det finnes også publikasjoner og håndbøker under www.nff.no.