Sikkerhet i tunneler påvirkes av mange forhold. Både av teknisk, organisatorisk og menneskelig art, og samspillet mellom disse. Det gjelder både for å hindre at hendelser/branner oppstår og hvordan skadevirkninger av slike hendelser kan hindres eller begrenses mest mulig når hendelser finner sted.

Kunnskap om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon er avgjørende for å ivareta sikkerheten i vegtunneler. Å optimalisere samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon er viktig også for en velfungerende og effektiv selvredning og kan være avgjørende for om skader på mennesker oppstår og i tilfelle hvor store skadene er.

Brannsikkerhet i vegtunneler er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven, den tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT), og i Internkontrollforskriften (HMS). Det er utarbeidet retningslinjer om saksbehandling og ivaretagelse av brannsikkerhet i vegtunneler som beskriver samarbeid mellom Statens vegvesen og brannvernmyndighetene, gjennomføring av risikoanalyser, ansvar og samarbeid ved øvelser, beredskapsplaner og innsatsplaner.

Brannsikring av vegtunneler kan gjennomføres som aktiv sikring eller passiv sikring. Aktiv sikring innebærer bruk av vanntåkeanlegg, sprinkleranlegg eller lignende for å bidra til slukking av brann eller hemme utviklingen av brann. Ulempen med dette prinsippet for brannsikring er at anleggene ikke alltid kan plasseres eller rettes inn slik at de er effektive mot de branner som kan oppstå. Derfor har man i Norge valgt passiv brannsikring som hovedprinsipp i vegtunneler. Dette innebærer valg av materialer samt beskyttelse av konstruksjoner og objekter for å hemme brannutvikling eller beskytte konstruksjonene og objektene mot skade ved brann i tunnelen.

Konstruksjoner sikres mot brann ved å dimensjonere konstruksjonen mot en gitt branneffekt over en viss tid. Betongkonstruksjoner støpes med polypropylenfibre (PP-fibre) i betongen for å hindre store avskallinger ved varmepåkjenning ved brann. Sprøytebetong for brannsikring av PE-skum tilsettes også PP-fibre for samme formål. Kabler sikres mot brann ved å legge dem i egne kabelgrøfter. For kabler i åpen forlegning velges kabeltyper som kan fungere i en brannsituasjon.

Ventilasjonsanlegget utgjør en viktig forutsetning for å kunne kontrollere røyken ved brann. Dimensjonering av lufthastighet og ventilasjonsretning skal gjøres slik at røyken fra brann kan styres vekk fra innrykkingsveg for redningstjenesten og evakueringsveger

Sikkerhetsutstyr og brannkrav til tunneler er beskrevet i håndbok N500 Vegtunneler.

Fagemner