Tunneler kan ikke sikkerhetsgodkjennes før det er gjennomført og dokumentert at konstruksjonen er stabil og bergsikret i henhold til N500 Vegtunneler.

Geologi, inspeksjon og oppgradering av vegtunneler

Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, automasjon, sikkerhetsinstallasjoner og overvannshåndtering.

Retningslinje R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger kapittel 4 Tunnel og tunnelutstyr, beskriver nivået for inspeksjon og drift av riksvegtunneler omfatter bergtunnel med tilhørende sikringstiltak og innvendig kledning.

Geologi, sikring og dokumentasjon av tunneler

Geologi og bergsikring, Novapoint tunnel (NPT) er et dataprogram og database og brukes til å dokumentere bygging og sikring av vegtunneler i Statens vegvesen.

Programmet som er en del av Novapoint (NP), brukes til å registrere som bygd-dokumentasjon av geologi, bergsikring, vanninnlekkasje, injeksjon, dokumentasjon av tunnelstuffen med foto. I tillegg registreres det plassering av frostsikring og skannet sprengt tunneloverflate. Sluttproduktet blir presentert som A3 tegninger 150 meters sekvenser av tunnelen.

Programmet er utviklet av Vianova nå Trimble, på oppdrag av Statens vegvesen etter Hanekleivraset desember 2006 for å få bedre dokumentasjon under driving og sikring av tunneler. Frem til 2016 ble dokumentasjonen lagret på filer på den enkelte prosjektserver. Fra 2016 lagres dokumentasjonen i en database. Alle tunnelprosjekter som har benyttet NP dokumentasjon før 2016 skal konverteres til databasen.

Det er etablert en oversikt over tunneler som er fulgt opp med NP.

Ingeniørgeologisk sluttrapportering

Det skal utarbeides en ingeniørgeologisk sluttrapport senest tre måneder etter at prosjektet er overlevert. Sluttrapporten skal inneholde geologisk/ingeniørgeologisk dokumentasjon med kartlegging og beskrivelse av bergforholdene og samlet utført sikring – for eksempel data registrert i Novapoint Tunnel, Geologi og bergsikring (NPT).

Bakgrunnsmaterialet skal også inkluderes og arkiveres. Den elektroniske dokumentasjonen skal være klargjort for lagring i Statens vegvesens databaseløsninger.

Inspeksjon av bergsikring

Inspeksjon av bergsikring skal foretas ved ferdig bygget tunnel og hvert 5 år. Tunneler som er bygget før 2009 da NPT ble utviklet er inspisert/skal være inspisert. Dokumentasjon av geologiske inspeksjoner status og funn inklusive plasser der bergsikringen må suppleres (kalt røde kryss annet sted i dette dokumentet) er i rapportform og ikke i oppdatert NPT database. Om tiltakene er utført er ikke dokumentert. Vi har derfor ikke en oversikt over tilstanden på den enkelte tunnel som kan finnes på en effektiv måte.

Inspeksjon av bergsikring skal foretas ved ferdig bygget tunnel og hvert 5 år. Tunneler som er bygget før 2009 da NPT ble utviklet er inspisert/skal være inspisert.

Dokumentasjon av geologiske inspeksjoner status og funn inklusive plasser der bergsikringen må suppleres, må utføres og oppdateres i NPT database.