N500 Vegtunneler (vegnormal), krav ved bygging av nye vegtunneler:

Tunneleier har ansvar for å etablere og drive kringkastingsanlegg som er nødvendig for å gi dekning for NRK P1 (offentlig beredskapskanal) i vegtunneler.

Det skal utenfor tunnelen monteres innsnakk panel for NRK P1. Fra panelet skal det kunne gis meldinger til trafikanter inne i tunnelen. Innsnakk skal også kunne gjøres fra Vegtrafikksentral.

For alle andre kringkastingskanaler enn NRK P1 skal kostnadene for etablering og drift dekkes av kringkastingsselskapet selv. Det skal betales en årlig leie av utstyrsplass til tunneleier.

Ved planlegging av kringkastingsanlegg skal det etableres kontakt med aktuelle kringkastere for å avklare ønske om etablering.

Alle kringkastingskanaler som det blir etablert utstyr for, skal ha samme innsnakk funksjon som for NRK P1.

NRK P1 kringkaster utelukkende sine sendinger ved bruk av DAB fra og med 2017.

Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften) (FOR-2007-05-15-517):

Når det finnes en kontrollsentral, må det være mulig å avbryte eventuell sending av radiokanaler beregnet på trafikantene i tunnelen for å sende nødmeldinger. 

Etablering av DAB teknologi i norske riksvegtunneler vil ivareta krav til kringkasting av NRK P1. Teknologien ivaretar også krav til å bryte inn i eventuell sending av radiokanaler

DAB

Omkring 40 % av radiolyttingen skjer i bil. DAB blir derfor ikke noe fullverdig radiotilbud uten mottaksforhold i tunnelene.

DAB-teknologien åpner for radiomottak i tunnel for alle kanaler og ikke bare for NRK P1, slik situasjonen er i dagens FM-nett.

DAB-teknologien gjør det videre mulig å bryte inn i sendingene i alle kanaler med samme budskap samtidig når hensyn til beredskap gjør det nødvendig.

Det digitale nettet skal etter planen være i drift når dagens FM-nett stenges fra januar 2017. Utbyggingen er kommet godt i gang, og mange geografiske områder har allerede fått DAB-dekning. I DAB utbyggingen blir krav til å etablere og drive kringkastingsanlegg som er nødvendig for å gi dekning for NRK P1 (offentlig beredskapskanal) i vegtunneler, ivaretatt. 

Dette er prinsippene for DAB-utbygging i riksvegtunneler: 

• Alle riksvegtunneler som har nødkommunikasjon (nødnett) får også DAB-dekning

• Alle nye vegtunneler over 500 meter får installert DAB, i henhold til krav i vegnormalen

Vegvesenet har planlagt å installere DAB-mottak i over 320 vegtunneler (på landsbasis) før FM-båndet slukker i januar 2017. Om lag 200 av disse er på riksvegnettet. På riksvegnettet vil det bli mellom 80 og 90 tunneler over 500 meter som ikke får DAB-dekning.

Ca. 95 % av kjøretøyene som i løpet av et døgn kjører (kjøretøykilometer) i riksvegtunneler over 500 meter, vil få DAB-dekning. Det vil si at de 80 – 90 tunnelene som ikke får DAB dekning, har så lav trafikk at den utgjør kun 5 % av den totale biltrafikken i riksvegtunneler over 500 meter. Flere av de riksvegtunnelene som ikke får DAB, vil imidlertid ligge på viktige samferdselsårer mellom byer og tettsteder. Samfunnet er opptatt av å få gode dekningsforhold også i disse riksvegtunnelene.

Trafikk- og tunnelsikkerhetsperspektivet

Dersom trafikanten opplever endrede dekningsforhold på enten mobiltelefon eller radio, kan dette forstyrre oppmerksomheten til trafikanten og føre til endret kjøreadferd. I overgangen mellom veg i dagen og tunnel tilpasser trafikanten seg til blant annet endrede lysforhold, og det er viktig at trafikanten har all oppmerksomhet på trafikkbildet i overgangssonen.

DAB-teknologien gir oss mulighet til å kommunisere med samtlige trafikanter som lytter til radio i tunnelen, med både trafikkinformasjon og meldinger i nødsituasjoner. Tidligere hendelser viser at melding til dem som er i tunnelen kan være avgjørende for utfallet.

Statens vegvesen har, gjennom et offentlig forsknings og utviklingsprosjekt (OFU), spesifisert hvordan teknologien for «innsnakk» skal fungere i norske vegtunneler.

En åpenbar fordel med DAB-teknologen er at Vegtrafikksentralen kan gi melding til alle radiolyttere i tunnelen uavhengig av hva bilradioen er innstilt på.

Statens vegvesen bygger ut DAB med innbryting i sending i vegtunneler som en del av sikkerhetsutrustningen i tunnelene.

Fremdrift

Nødnett og DAB bruker samme infrastruktur i vegtunneler. Derfor kommer DAB-utbyggingen etter nødnettsutbyggingen. Nødnettsutbyggingen i tunnelene har blitt gjennomført som bestilt, og er nå klar til bruk for DNK og nødetatene. 

Statens vegvesen har planlagt å være ferdig med installering av DAB i god tid før stengingen av FM-nettet, men der er noen avhengighetsforhold: 

• Vi ser at det kan bli utfordringer med leveranse av den avanserte teknologien vi krever for våre vegtunneler. Derfor er det knyttet noe usikkerhet til hvor raskt utstyret kan leveres fra den enkelte produsent. Statens vegvesen ber i denne utbyggingen om store leveranser i et marked med få og små leverandører. 

• Statens vegvesen må fjerne gammelt nødkommunikasjonsutstyr før installasjon av DAB-utstyr i mange av tunnelene. Dette skyldes først og fremst plassmangel i eksisterende tekniske bygg. Statens vegvesen er derfor avhengige av at nødetatene tar det nye nødnettet i bruk før installasjonsarbeidene for DAB kan starte. 

Når det gjelder fylkesvegene er det som kjent fylkeskommunenes prioriteringer som bestemmer, men Statens vegvesen kommer med forslag om prioriteringer slik at denne delen av tunnel-Norge ikke blir uten DAB-dekning. 

Hva som blir levert

Det som er beskrevet og blir levert, er nasjonale og regionale digitale sendinger (nasjonal DAB-blokk og regional DAB-blokk). I noen områder er det behov for å føre lokale digitale sendinger inn i tunnelene. Dette gjelder blant annet i de sentrale østlandsområdene og rundt de store byene. Å føre lokale digitale sendinger inn i tunneler vil gi en gi en noe større investeringskostnad på installasjon og utstyr.

Det er Statens vegvesens intensjon å bygge ut lokale digitale radiosendinger (lokal DAB-blokk) der det er behov for dette. Forutsetningen er at alle lokale kringkastere i DAB-blokkene samtykker til at Statens vegvesen uten forvarsel kan bryte inn kringkastningen for å gi meldinger til trafikantene om hendelse i tunnel.

Lokalradio på FM

Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet har vært til behandling i stortingsmelding (Meld. St. 24 (2014-2015)). Blant annet vil kulturdepartementet be Medietilsynet om å forlenge lokalradiokonsesjonene med fem år. Dette innebærer at konsesjonene blir forlenget til 31. desember 2021. En legger til grunn at forlengelsen skjer med uendret dekningsområde. Stortingsmeldingen omtaler ikke dekningsforhold for lokal FM dekning i tunnel.

Statens vegvesen vil føre videre dekningsforhold for lokal FM sendinger, der det er behov for dette, i de tunnelene som i dag har lokale FM sendinger installert.