Friksjon er et uttrykk for veggrepet, det vil si hvor glatt det er på vegen.

Dette er en sentral parameter i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet, derfor er kontroll av tilstanden på vegnettet viktig både på vinteren og sommeren.

Mesteparten av målingene foregår på vinteren for å følge opp de driftskontraktene vi har med entreprenørene og for å påse at standarden for vintervedlikehold overholdes.

Statens vegvesen har et antall variabel slipp referansemålere av typen Roar5 (Road analyser and recorder). Det er per 2018 en Roar5 i hver region.

Målinger på vinteren gjennomføres med ulike måleutstyr, fra avanserte kontinuerlige friksjonsmålere til enklere typer som er basert på bremsing med personbil (såkalte retardasjonsmålere).

Målingene gjennomføres av både byggherre og entreprenør, og alle målere som skal benyttes må kalibreres opp mot Statens vegvesen sine referansemålere RoAR5. 

På sommeren gjennomføres friksjonsmålinger ved mistanke om glatt vegbane på nylagte og eldre vegdekker. Disse målingene gjennomføres av RoAR5, og måling foregår alltid ved at det legges ut en vannfilm mellom målehjul og vegdekket. 

Krav til friksjon finnes beskrevet i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger og håndbok N200 Vegbygging. Utførelse av friksjonsmåling er beskrevet i håndbok R211 Feltundersøkelser.

Målebil.
Friksjonsmåleren Roar i aksjon. Foto Kjetil Mo Foto: Kjetil Mo