Georadar er utstyr som kan kartlegge lagdelingen i en vegkonstruksjon og/eller i grunnen ved hjelp av elektromagnetiske bølger.

Georadaren (GPR – Ground Penetrating Radar) opererer etter følgende prinsipp: Radarsignaler (elektromagnetiske impulser) sendes ut av en antenne og reflekteres fra materialene i grunnen. Refleksjon er avhengig av materialenes dielektriske egenskaper (permittivitet) og konduktivitet (ledningsevne). Reflektert signal benyttes for å lage et bilde av lagdeling og objekter under overflaten.

Georadaren produserer kontinuerlig profil/snitt og vil bl.a. kunne avdekke lagtykkelser, dybde til fjell, variasjon i materialtyper og vanninnhold og teledybde. Den kan normalt ikke benyttes til å bestemme detaljerte materialegenskaper, som for eksempel kornfordeling eller materialsammensetning.

Målingene bør suppleres med grunnboringer og/eller oppgraving for kalibrering av resultater. Georadaren kan under gunstige forhold «se» objekter ned til ca. 5 cm størrelse og til en dybde på 2,5–3 meter. Utstyret krever kompetanse og erfaring for riktig tolkning av resultater.

Retningslinje for utførelse av målinger med georadar på veg er gitt i håndbok R211 Feltundersøkelser.