Statens vegvesen sine håndbøker R210 Laboratorieundersøkelser, håndbok R211 Feltundersøkelser og håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging omhandler felt-/terrengundersøkelser og materialanalyser i detalj.