Uønsket støy fra transportsystemet kan være helsefarlig. Det arbeides med støyreduksjon blant annet hos bilprodusenter, dekkprodusenter og vegmyndighetene.

Statens vegvesen arbeider med støyreduksjon på flere områder. Ett av områdene er å redusere støyproduksjon fra vegdekkene, dvs. støy som oppstår i kontaktpunktet mellom bildekk og vegbanen. Blant annet har største steinstørrelse og overflatestruktur til asfalt mye å si for støynivået som genereres fra vegdekket. Ofte benevner vi dette som vegdekkets akustiske egenskaper.

Det finnes måleutstyr for å registrere støy fra dekk/vegbane. Eksempel på målevogn er vist i figur under. Utstyret kan benyttes for å måle forskjell i støyegenskaper mellom ulike vegdekker og kan dermed gi grunnlag for valg av vegdekketype der det stilles ekstra krav til støy.  Måling av dekkestøy med CPX-metoden (Close ProXimity) er beskrevet i håndbok R211 Feltundersøkelser.