Visuell kartlegging av dekketilstand kan blant annet være aktuelt ved planlegging av forsterkningstiltak eller som en del av en mer omfattende tilstandsoppfølging av forsøksstrekninger.

For å være i stand til å velge riktig utbedringstiltak er det nødvendig å ha kunnskap om de framtredende dekkeskadene på en vegstrekning og om årsakene til at de har oppstått. Visuell skadekartlegging, gjerne over flere år, vil i denne sammenheng være til stor hjelp.

En visuell registrering av vegdekkeskader vil alltid være influert av vurderingene til den eller de som utfører registreringen. For å bidra til en mest mulig ensartet skadevurdering ble ”Skadekatalog for bituminøse vegdekker" utarbeidet i 1996. Skadekatalogen er en veiledning til håndbok N200 Vegbygging, og inneholder beskrivelse av de vanligste skadetypene, oversikt over mulige årsaker samt forslag til utbedringstiltak.