Avklaringssak: N101:2014 kapittel 3.2.2 tabell 3.1 - Rekkverkets styrkeklasse foran brupilar.

Avklaringen gjelder tolking av siste punkt på styrkeklasse H2 i tabell 3.1: Steder hvor det er lite utbøyingsrom ved f.eks. tunneler, brupilarer, faste hindre, etc.

Kravformulering feiltolkes som at krav til H2-styrkeklasse kun gjelder dersom det ikke finnes rekkverk med tilfredsstillende utbøyingsrommet i en lavere styrkeklasse.

Fagansvarlig for håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder har utarbeidet avklaringsnotat med journalnummer 19/302778-1. Notatet kan lastes ned fra denne nettsiden.