Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) er en samlebegnelse for alle typer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som vi bruker i transportsektoren.

 ITS på veg og i kjøretøy

Bruken av ITS langs det norske vegnettet øker. Teknologien omfatter variable skilt og signaler i tillegg til elektroniske systemer vi bruker for å informere og varsle trafikantene og til å overvåke og/eller styre trafikken. Det kommer også stadig flere ITS-systemer i kjøretøyene. Vi finner dette som ulike typer kjøretøyteknologi, i førerstøttestystemer, informasjonsstjenester og i mobile løsninger.

Behov for ny kunnskap om ITS

Staten vegvesen bruker ITS i vårt arbeid for å bedre både framkommelighet, tilgjengelighet, trafikksikkerhet og miljø. Vi har også et overordnet ansvar for å spre erfaringer og kunnskap og for å koordinere arbeidet med ITS. Dette innebærer både utvikling av håndbøker, normaler og retningslinjer samt iverksetting av forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til ITS.