Møtested: Bodø, Hotell Scandic havet

Møtedato: 22.08.2019

Møtetid: 10:30–17.30

Påmelding: kristin.sortland@vegvesen.no innen 16.08.2019

Bakgrunn og målsetting

Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedriften. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften er det nødvendig med teknologi og markedsutvikling av null- og lavutslippsteknologi for sektoren. Statens vegvesen har signert en utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje på rv. 13 Hjelmeland–Nesvik og vurderer nå sterkt å følge opp med krav til hydrogen-elektriske ferjer på Vestfjordsambandet (rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes). Statens vegvesen ønsker å inngå en ny lang kontrakt for Vestfjordsambandet etter at dagens kontrakt går ut 31.12.2022, dagens kontrakt har 1 års opsjon.

Statens vegvesen skal utarbeide et anbefalingsnotat til regjeringen, med forslag til rammer for økonomi, miljø og anskaffelses strategi for en slik utlysning og ønsker i den forbindelse innspill fra rederinæringen, maritim leverandørindustri og hydrogennæringen.

Formålet med konferansen

 • Få innspill til utforming av anskaffelsen, krav og tildelingskriterier for å kunne oppnå best mulig konkurranse og sluttresultat.
 • Få innspill til virkemidler for å ta ned risikoen for de ulike aktørene i konkurransen.
 • Få innspill til lengde på kontrakt 10år, 12 år eller lengre
 • Få innspill til kostnadsestimater for å etablere realistiske økonomiske rammer for den politiske beslutningsprosessen i forkant av anskaffelsen. Spesielt hydrogenpris levert på bunkringskai gir per i dag en for stor usikkerhet
 • Lage en møteplass for potensielle tilbydere, underleverandører, kompetansemiljøer, andre potensielle hydrogenforbrukere i området og offentlige myndigheter med interesse for hydrogen som nullutslippsalternativ.
 • Sette fokus på fartøy, infrastruktur for elektrisitet og hydrogen, arealbruk og sikkerhet

Foreløpig program

10:30–11:20 Hensikt og formål med konferansen, rammer for anskaffelsen, beskrivelse av dagens drift.

11:20–12:00 Regelverk og godkjenningsprosess ved Sjøfartsdirektoratet og DSB

12:00–12:40 Lunsj

12:40–17:25 Innspill/presentasjoner fra deltagerne med innlagte pauser

17:25–17:30 Avslutning

Gjennomføring av konferansen

Endringer i program vil bli publisert på DOFFIN.

Det gjøres oppmerksom på at alle deltakende bedrifter/organisasjoner må forberede en kort presentasjon. Potensielle tilbydere har maksimalt 15 min, potensielle underleverandører 5 min, andre aktører 2 min. Vi gjør oppmerksom på at disse rammene kan bli justert med antall deltagere, mer informasjon om det praktiske rundt presentasjonene kommer etter påmelding. Vi ber om at presentasjonen dekker følgende tema, men tilpasset bedriftens rolle:

 • Kort informasjon om bedriften/organisasjonen og hvilken rolle bedriften/organisasjonen ser for seg å kunne ha i konkurransen om drift at Vestfjordsambandet med hydrogen-elektriske ferjer
 • Innspill til utforming av anskaffelsen:
  • Innspill til virkemidler for å ta ned risikoen for tilbyder og oppdragsgiver i konkurransen.
  • Anskaffelsesprosedyre; vi vurderer å gjennomføre konkurransen som en begrenset tilbudskonkurranse med forhandlinger, jf. anskaffelsesforskriften § 13—2.
  • Tildelingskriterier for å kunne oppnå best mulig konkurranse og sluttresultat.
  • Innspill fra rederiene om drift av rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes bør lyses ut separat eller sammen med rv. 85 Bogenes–Lødingen
 • Innspill til gjennomføring kostnadsestimater for å etablere realistiske økonomiske rammer for den politiske beslutningsprosessen i forkant av anskaffelsen. Spesielt hydrogenpris gir en usikkerhet.
 • Andre innspill som kan bidra til økt kvalitet og reduserte kostander for anskaffelsen av drift av rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes.

Folkelig beskrives potensielle tilbyder som ferjeselskap eller foretak som ønsker å inngå kontrakt med Statens vegvesen for å drifte ferjene.

Skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av dialogkonferansen

I etterkant av konferansen vil alle deltakerne ha mulighet til å sende inn skriftlige innspill/tilbakemeldinger. Informasjonen som sendes vil bli holdt konfidensiell.

En-til-en møter

Det vil være mulig å ha en-til-en videomøter med oppdragsgiver for potensielle tilbydere i etterkant av dialogkonferansen. Rammene for dette blir satt i etter konferansen. Disse møtene vil i hovedsak baseres på de skriftlige innspillene.

Språk

Konferansen foregår på norsk. Det er anledning til å gi selskapspresentasjoner på engelsk, men det vil ikke bli tilbudt simultanoversettelse for konferansen og eventuelle spørsmål og svar vil bli holdt på norsk.

Lunsj

Det serveres enkel lunsj.

Vel møtt til leverandørkonferanse i Bodø!!!