Energimerking av nye personbiler:

Miljø- og energimerking - skjemaMiljø- og energimerking for nye personbiler

Kravene til energimerking og miljøinformasjon og de nærmere reglene om  vegvesenets tilsynsmyndighet, fremgår av forskrift av 11. juli 2001 nr. 829 om energimerking m.v. av nye personbiler.  Det praktiske ansvaret for å føre tilsyn med bestemmelsene i merkeforskriften er lagt til regionvegkontorene, nærmere bestemt tilsynsseksjonene.

Formålet med bestemmelsene om energimerking av nye personbiler er å bidra til reduksjon av klimagasser. CO2-utslippene stammer for en stor del fra personbilene. Informasjon i form av relevante og sammenlignbare opplysninger om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp skal bidra til at forbrukernes valg styres i retning av biler som bruker mindre drivstoff og dermed slipper ut mindre CO2. Dette skal igjen føre til at produsentene treffer tiltak med sikte på å få ned drivstofforbruket i bilene de produserer.

Forskriften gir nærmere regler om hvordan sted som utstiller nye personbiler for salg eller leasing, plikter å opplyse forbrukerne om drivstofforbruk og CO2-utslipp for de utstilte bilene.  Det skal bl.a. plassere et energimerke til hver enkelt bil som utstilles med opplysninger om drivstofforbruk og CO2-ustslipp. Utstiller skal også gi forbrukere som ber om det, vederlagsfri tilgang til oversikt over drivstofforbruk og CO2-utslipp for nye personbiler.

Vegdirektoratet har sammen med bilbransjen laget en frivillig plakat for miljø- og energimerking. Her finner du plakaten og informasjon om hvordan den skal fylles ut.

Informasjonsark om tilsynsordningen (PDF).

Dekkmerking:

Energi og dekkmerkingEnergi og dekkmerking

Den 1. januar 2013 trådte forskrift av 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. (dekkmerkeforskriften) i kraft. Dekkmerkeforskriften innfører en obligatorisk merkeordning for bildekk med henblikk på rullemotstand, våtgrep og støy. Dette innebærer at enhver som tilbyr og utstiller nye dekk for salg skal sørge for at dekkene er merket med et standardisert dekkmerke og sørge for at dette er synlig for kjøperen. Forskriften inneholder bestemmelser om hvordan dekkene skal merkes, hvem som har ansvaret for å sørge for merkingen og hvordan merkekravene skal følges opp, herunder nærmere bestemmelser om tilsyn og sanksjoner ved brudd på bestemmelsene.

Formålet med bestemmelsene om merking av dekk er å påvirke kjøperen til å kjøpe sikrere, mer støysvake og mer drivstoffeffektive dekk. Dette vil igjen kunne oppmuntre dekkprodusentene til å oppfylle de nevnte kriteriene best mulig.

Statens vegvesen er gitt myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene etter dekkmerkeforskriften. Tilsynet med dekkmerkeforskriftens bestemmelser er lagt til tilsynsseksjonene ved regionvegkontorene i Statens vegvesen.

Informasjonsark om tilsynsordningen finner du her