Nettstedet inneholder metadata og linker til datasett om transport, trafikk og vegnettet i Norge. Eksempler på datasett er informasjon om kollektivtransport, nye mobilitetsformer, vegnett, vegobjekter, stengninger, hendelser, trafikkmengde, reisetider, reiseplaner, vær og føreforhold på vegene, alt med tilknyttet geografisk plassering.

Støtte utvikling av sammenhengende tjenester i Europa

Portalen gir en nasjonal oversikt  for veg- og transportdata som følge av EUs direktiv 2010/40/EU – ITS-direktivet med underliggende forordninger. Disse er inntatt i den norske ITS-loven. Alle land innenfor EU/EØS skal opprette en nasjonal portal med veg- og transportdata for å støtte utvikling av sammenhengende informasjonstjenester i Europa.

Statens vegvesen er tildelt ansvaret for å iverksette og forvalte den nasjonale portalen, og har mandat til å vurdere om et datasett faller inn under det som er spesifisert i EU-forordningene knyttet til ITS-direktivet. Aktuelle forskrifter og forordninger fra EU:

 

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt transportportal@vegvesen.no. Transportportal.no er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Entur. Statens vegvesen leder arbeidet med utvikling av portalen.