Det vekta utvalet gir truleg eit godt bilete av utviklinga i trafikkarbeidet (vognkm) på riks- og fylkesvegnettet. Tala er gitt som endring i prosent i forhold til same tidsperiode året før. Ver merksam på at ulike forhold kan gi store utslag i tala per månad frå år til år. Slike hendingar kan vera helgedagar utan fast dato, til dømes påske.

Vegtafikkindeksen for 2012 vil bli publisert månadsvis på denne sida etter kvart som tala ligg føre.