Det vekta utvalet gir truleg eit godt bilete av utviklinga i trafikkarbeidet (vognkm) på riks- og fylkesvegnettet. Tala er gitt som endring i prosent i forhold til same tidsperiode året før. Ver merksam på at ulike forhold kan gi store utslag i tala per månad frå år til år. Slike hendingar kan vera helgedagar utan fast dato, til dømes påske.