Innenlands transport: Transport som foregår mellom to steder i Norge.

Transport på norsk område: Innenlands transport + den delen av transporten til/fra utlandet som foregår på norsk område.

Transportarbeid (person): Persontransportarbeidet er et mål på omfanget av persontransporten, og betegner det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer et visst antall personer en bestemt reiselengde. Enheten er her person, og en person telles på ny hver gang vedkommende bytter transportmiddel. Persontransportarbeidet måles oftest i personkilometer. I dette prosjektet inkluderes kun reiser med motoriserte transportmidler i persontransportarbeidet.

Beregning av persontransportarbeidet:

Personkilometer eller passasjerkilometer
 • Produktet av reiselengde og antall personer transportert, dvs. summen av (reiselengde × antall personer).
 • Eksempel: En bil som kjører 5 km med 3 personer har utført et persontransportarbeid tilsvarende 5×3 = 15 personkilometer.

Gjennomsnittlig transportavstand

 • Beregnes som forholdet mellom utført transportarbeid og antall personer som har reist med transportmiddelet, og viser hvor langt hver person fraktes i gjennomsnitt for hver tur med det aktuelle transportmiddelet.
 • Eksempel: To biler som kjører 5 km og 3 km med 2 personer hver tilsvarer en gjennomsnittlig transportavstand på 16 personkilometer/4 personer = 4 kilometer

Setekilometer

 • Produktet av reiselengde og antall seter i kjøretøyet, dvs. summen av (reiselengde × sitteplasser).
 • Eksempel: En 50-seters buss som kjører 10 km har tilbakelagt 10×50 = 500 setekilometer.

Transportarbeid (gods): Godstransportarbeidet er et mål på omfanget av godstransporten, og betegner det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer en viss godsmengde en bestemt reiselengde. Godsmengden som fraktes regnes vanligvis i tonn, og godsmengden telles på nytt hver gang det lastes om til et nytt transportmiddel. Godstransportarbeidet måles vanligvis i tonnkilometer.

Beregning av godstransportarbeidet:

Tonnkilometer
 • Produktet av reiselengde og godsmengde transportert, dvs. summen av (reiselengde × antall tonn).
 • Eksempel: En bil som kjører 5 km med 3 tonn har utført et godstransportarbeid tilsvarende 5×3 = 15 tonnkilometer.

Gjennomsnittlig transportavstand

 • Beregnes som forholdet mellom utført godstransportarbeid og den godsmengden som er transportmiddelet, og viser hvor langt hvert tonn fraktes i gjennomsnitt for hver tur med det aktuelle transportmiddelet.
 • Eksempel: To biler som kjører 5 km og 3 km med 2 tonn godsmengde hver tilsvarer en gjennomsnittlig transportavstand på 16 tonnkilometer/4 tonn = 4 kilometer.

Trafikkarbeid: Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Det omfatter både gods- og persontransport. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes.

Beregning av trafikkarbeidet:

Kjøretøykilometer
 • Produktet av antall kjøretøy og reiselengde, dvs. summen av reiselengde for alle kjøretøy.
 • Togkilometer, båtkilometer og vognkilometer (for buss) er uttrykk for kjøretøykilometer for spesifikke transportmidler, mens vognkilometer (for tog) beregnes ved antall vogner × togkilometer.
 • Eksempel: En bil som kjører 8 km har utført et trafikkarbeid på 8 kjøretøykilometer, uansett antall personer.

Trafikkindeks: Viser endring i trafikken i prosent, sammenlignet med en gitt periode (f.eks. samme måned forrige år).

Årsdøgntrafikk: Gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn beregnet ut fra total (faktisk eller beregnet) trafikkmengde for hele året, delt på antall dager i året.