Interessenter inviteres til innspillskonferanse om framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger 3. mai på Gardermoen.

På konferansen vil resultater så langt i utredningsarbeidet bli presentert og det vil settes søkelys på mulighetsrommet for alternative løsninger.  

Det er prosjektgruppen for konseptvalgutredningen som er ansvarlig for konferansen.