Det første dialogmøtet i prosjektet Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon var en stor suksess, med til sammen 138 deltakere.

Møtet ble avholdt både 3. og 4. februar, så det skulle være lettest mulig å delta. 

Vegdata er roten til (nesten) alt godt

Vegdata er avgjørende for gode tjenester og gode beslutninger i samfunnet og veitransportsektoren. Transportplanlegging, vegutbygging, forsvarsplanlegging, trafikkberedskap og en rekke andre hensyn hviler på gode veg- og trafikkdata. Summen av statiske data om vegnettet som vegforvalterne formidler til NVDB, og dynamiske data fra vegkantutstyr og observasjoner gjør det mulig å levere blant annet presise karttjenester, trafikkinformasjon og god forskning.

Etter at regionreformen og opphevingen av samsvegadministrasjon ga fylkeskommunene flere oppgaver i vegsektoren, har det blir nødvendig å lage en ny forskrift til §10 i veglova for å sikre at dataene og tjenestene som leveres i dag, kan fortsette. Vegdirektoratet har fått dette oppdraget, og skal også vurdere revidering av vegdataforskriften. Fylkeskommuner, kommuner og Nye veier AS er representert i arbeidsgrupper og styringsgruppe.

Arbeidsgruppene har foreslått innhold i nye forskriftsbestemmelser

Prosjektets fem arbeidsgrupper leverte sine anbefalinger til forskriftsfesting 16. desember 2020, innen følgende temaer:

 • Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB
 • Trafikkdata
 • Trafikkberedskap og trafikkinformasjon
 • Trafikkstyringssystemer
 • Værdata og webkamera

I dialogmøtet ble de viktigste kravene for hver av arbeidsgruppene presentert. Et utvalg krav er:

 • Krav til å leveranser og registreringer av data i NVDB må gjelde alle vegforvaltere
 • Kommunene må også omfattes av vegdataforskriften
 • Det bør etableres et nasjonalt samarbeidsnettverk for trafikk- og reisetidsdata for alle vegforvaltere
 • Vegkantutstyr bør godkjennes av Statens vegvesen, med utgangspunkt i nasjonale krav
 • Statens vegvesen bør ha ansvar for å definere og sette krav til de viktigste nasjonale vegkorridorene med omkjøringsruter samt ha informasjons- og veiledningsplikt overfor vegforvalter
 • Håndbøker og andre kravdokumenter bør utvikles til forskriftskrav med nasjonale retningslinjer for all offentlig veg i samarbeid mellom vegeierne/forvalterne

En sjette gruppe for bru- og tunneldata skal levere sitt innspill 1. mars. 

Viktig engasjement i diskusjonene

I møtet fikk prosjektet mange gode innspill og spørsmål til arbeidet. Økonomiske- og administrative konsekvenser, status for private veger, gang- og sykkelveier, behovet for gode verktøy for å oppfylle kravene og nasjonale tjenester var blant gjennomgangstemaene.

Veien videre

Arbeidsgruppenes forslag og innspillene fra dialogmøtene utgjør grunnlaget for prosjektets arbeid med et utkast til ny forskrift og høringsnotat, som vil bli utarbeidet i løpet av våren. 

Prosjektet avholdt det andre dialogmøtet 17. februar, og gjentok det 24. februar 10.00–13.00. På dette møtet gikk vi dypere inn i kravene som er foreslått fra arbeidsgruppene. 

Ta gjerne kontakt med prosjektet på  dersom du har spørsmål eller innspill. 

Kveldsstemning på E6 mellom Gardermoen og Minnesund.
Illustrasjonsfoto. Foto: Knut Opeide