Prosjektet skal utvikle bestemmelser som regulerer ansvar, samarbeid og oppgaver innen vegdata og trafikkinformasjon for vegeiere og vegforvalterne.

Dagens system for vegdata og trafikkinformasjon bygger på krav i en rekke håndbøker og kravdokumenter. Alle krav som pålegges vegforvalterne må fastsettes i forskrift. Prosjektets oppgave er å lage forskriftsbestemmelser som sikrer god kvalitet på dataene og et solid fundament for de nasjonale tjenestene, samtidig som at kommunene, fylkeskommunene og Nye veier AS får nødvendig frihet til å velge hvordan de skal løse sine oppgaver. Prosjektet skal sikre at lovverket utformes med forståelse for alle vegforvalteres behov, i nær dialog med fagmiljøene på dette området. Det er også viktig at lovverket sikrer teknologinøytralitet og ikke hindrer innovasjon.

Det samles inn store mengder veg- og trafikkdata, og deler av disse inneholder persondata. Det er avgjørende å ivareta personvernhensyn når vi lager regelverket for vegdata og trafikkinformasjon. På noen områder er det åpenbart hva som er persondata og hva som skal til for å håndtere dem på en trygg måte. Et slikt eksempel kan være kamerabilder av vegen. For å sikre at kameraene eksempelvis ikke fanger opp nummerskilt, er de i dag innstilt med så lav kvalitet at det ikke er mulig å lese nummerskilt på bildet. På andre områder kan data bidra til å identifisere personer dersom de kombineres med annen data. Et eksempel på dette kan være når bilens nøyaktige lengde og fart blir registrert for hvert kjøretøy. Lav trafikkmengde og kombinasjon med andre datakilder kan da gi entydig identifisering av personer. Da vil det være viktig at slik informasjon om enkeltpasseringer ikke er åpent tilgjengelig. Prosjektet har innhentet ekspertkompetanse på personvern og har god dialog med Datatilsynet, for å sikre at vi lager et lovverk som gir vegforvalterne hjemmel til nødvendig behandling av data som kan inneholde personopplysninger. 

Prosjektet har særlig oppmerksomhet på grunnleggende krav til informasjons- og IKT-sikkerhet for dataleveranser mellom nasjonale tjenester og vegforvalterne. Dette skal gjelde i alle ledd av innsamling, bearbeiding, lagring og tilgjengeliggjøring av veg- og trafikkdata.

Prosjektet samarbeider nært med fagmiljøene i Statens vegvesen, de andre vegforvalterne og viktige kompetansemiljøer som Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet, for å sikre et regelverk som gir de beste mulige nasjonale tjenestene innen vegdata og trafikkinformasjon. Prosjektet har også god dialog med Samferdselsdepartementet.

Forslag til nye forskriftsbestemmelser er planlagt sendt på høring i løpet av første kvartal 2022.

Sist oppdatert: