Data om veg- og trafikkforhold i Norge utgjør grunnlaget for en rekke systemer og tjenester for trafikkinformasjon.

Ruteforslaget på GPS-en bygger på riktige og oppdaterte veg- og trafikkdata. Veg- og trafikkdatagrunnlaget i Norge kommer fra en rekke kilder. Alle vegforvalterne – kommuner, fylkeskommuner, Nye Veier AS og Statens vegvesen – har forpliktelser til å rapportere inn data til Statens vegvesens databaser og tjenester. Kartverket rapporterer inn data om de kommunale vegene på vegne av kommunene.

Figur som illustrerer dataflyt og tjenester innen vegdata og trafikkinformasjon
Figuren illustrerer dataflyt og tjenester innen vegdata og trafikkinformasjon.

Det er flere nasjonale systemer som dermed blir berørt av forskriftsarbeidet. Under er et utvalg beskrevet.

Nasjonal vegdatabank samler og tilgjengeliggjør statisk data om vegnettet i Norge. Her ligger informasjon om vegens tilstand, type, vegobjekter som lyktestolper og flere hundre andre fagdata som beskriver vegnettet. Dynamiske trafikkdata, eksempelvis om trafikkvolum reisetider, kjøreforhold og hendelser, rapporteres inn automatisk eller via vegtrafikksentralene til Datex-noden som drives av Statens vegvesen. Et stort antall tjenesteleverandører, både norske og internasjonale, henter data derfra til sine sluttbrukertjenester.

Det nasjonale systemet for trafikkdata trafikkdata samler data om trafikken fra hele riks- og fylkesveinettet, og utvalgte kommunale veger. Trafikkdata samles i all hovedsak inn fra trafikkregistreringspunkt langs vegnettet. Trafikkdata blir blant annet tilgjengeliggjort igjennom trafikkdataportalen.

Reisetidssystemet består av systemer for automatisk innhenting, beregning og publisering av reisetid på strekninger. I dag innhentes data gjennom å lese av Autopass-brikker uten å registrere kundedata. Disse dataene brukes for eksempel i digitale skilt som varsler antatt reisetid. I tillegg blir reisetidsdata tilgjengeliggjort blant annet på den kartbaserte trafikkinformasjonstjenesten og gjennom Statens vegvesens Datex-tjeneste.

Via den nasjonale Datex-tjenesten tilbyr Statens vegvesen blant annet sanntids værdata, reisetider, kamerabilder og trafikkmeldinger. DATEX II er en europeisk standard for utveksling av trafikkinformasjon mellom ulike aktører. Tjenesten er tilgjengelig for media, private tjenestetilbydere av trafikkinformasjon og andre aktører som er interesserte i å benytte data fra Statens vegvesen i egne tjenester.

Veitrafikksentralene (VTS) skal overvåke vegnettet, gi trafikkinformasjon til publikum og håndtere uforutsette hendelser på vegene. Uforutsette hendelser er ikke-planlagte forhold som påvirker trafikksikkerhet eller fremkommelighet, som skred og flom, ekstreme værforhold, spesielt vanskelige kjøreforhold, skade på infrastruktur, ulykker og kjøretøystans. VTS styrer trafikken ved å varsle, informere og samhandle med blant annet nødetater, vegeiere, og bilbergere. Alle trafikkstyringsanlegg som kan fjernstyres skal være knyttet til VTS, slik at de eksempelvis kan utføre stenging og regulering av kjørefeltbruk, sikre omkjøring eller varsle om kø. VTS mottar data og trafikkmeldinger fra en rekke aktører. Det er i dag fem vegtrafikksentraler i Norge som betjener hvert sitt geografiske område.

IT-systemet Vegvær henter, bearbeider og tilgjengeliggjør værdata – i hovedsak fra værstasjoner. Formålet med dette er

 • å gi vinterdriften (byggherre og entreprenører) informasjon om vær- og føreforhold langs veg som beslutningsstøtte for ulike tiltak (salting, brøyting og strøing).
 • å tilgjengeliggjøre informasjon om vær- og føreforhold fra vegnettet til bruk i forbindelse med naturfareberedskap (skred og flom)
 • til bruk for vegtrafikksentralene i deres overvåking av vegtrafikken og tilgjengeliggjort i ulike kanaler for trafikantinformasjon mot trafikantene

Webkameraene til Statens vegvesen viser værforhold, trafikkforhold og liknende. Tjenesten er den mest brukte deltjenesten på vegvesen.no og benyttes av vegtrafikksentralene, trafikanter, næringslivet og media. Kamerabildene er tilgjengelig på vegvesen.no/trafikk, den landsdekkende tjenesten med kartbasert trafikkinformasjon.

Begreper

 • Trafikkdata: Historiske data og sanntidsdata om vegtrafikken, herunder trafikkmengder, trafikkvariasjon, fartsprofiler og årsdøgntrafikk. Til trafikkdata hører også data om sykkeltrafikk og ferjedata med.
 • Reisetidsdata: Målt kjøretid på strekninger i sanntid.
 • Vegdata: Data om veginfrastrukturen med referansesystem, herunder egenskaper og objekter knyttet til vegen.
 • Trafikkinformasjon: All informasjon om pågående og planlagte trafikkforhold. Dette inkluderer trafikksikkerhetsrelatert informasjon, vegmeldinger og varsler om reisetider, forsinkelser, avvik, kjøreforhold, vær og føre og andre hendelser på vegnettet..
 • Veimyndighet: Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene, jf. veglova § 9.
 • Vegselskapet: Forskriftens betegnelse på den rollen og funksjonen som Nye Veier AS har.
 • Trafikkstyringssystemer: Styrbare installasjoner som varsler og regulerer trafikken ved uforutsette hendelser.
 • NVDB – Nasjonal vegdatabank: En database med digitalt vegnett og statiske fagdata om det norske vegnettet. Data fra NVDB brukes blant annet til ruteplanlegging, navigasjon, Nasjonal transportplan, veglister, samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Veitrafikksentralene (VTS): Statens vegvesens operative beredskapsenhet og kontaktpunkt mot trafikantene samt mot politi og nødetater. Det finnes fem regionale vegtrafikksentraler i Norge. Sentralene overvåker trafikken, styrer variable skilt og tar imot og formidler vegmeldinger.
 • DATEX: En internasjonal standard for tilgjengeliggjøring og utveksling av sanntids veg- og trafikkdata som benyttes av alle land i Europa.
Sist oppdatert:

Arbeid med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon