Mange innspill fra interessenter er innarbeidet i arbeidet med forskriften. Endelig forslag vil ventelig sendes på offentlig høring i begynnelsen av 2023.

Den uformelle innspillsrunden gav prosjektet verdifulle bidrag til arbeidet med forslaget til forskrift og høringsnotat. Etter at prosjektets styringsgruppe og Vegdirektoratets ledelse behandlet forslagene fra prosjektet er arbeidet nå gått over i en ny fase.

Utkast til ny forskrift og høringsnotat ble sendt til Samferdselsdepartementet (SD) i begynnelsen av mai 2022. Forslaget griper inn i andre pågående prosesser og har en betydelig kompleksitet. SD ønsket å behandle forslagene grundig. I dialog med Vegdirektoratet er det i perioden fram til november gjort betydelige endringer i både forskrift og høringsnotat. Dette gjelder primært tydeliggjøringer og forenklinger som gjør dokumentene lettere å forholde seg til for høringsinstansene.

I løpet av november og desember vil forslagene etter planen forelegges andre departementer. Dette kan også medføre justeringer. Samferdselsdepartementets endelige forslag til forskrift og notat vil derfor legges fram for offentlig høring i begynnelsen av 2023.

Sist oppdatert:

Arbeid med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon