Den uformelle innspillsrunden som ble gjennomført i november 2021 var svært vellykket.

Vi fikk mer enn femti innspill som alle ble grundig behandlet. Dette gav oss verdifulle bidrag til arbeidet med forslaget til forskrift og høringsnotat. Etter at prosjektets styringsgruppe og Vegdirektoratets ledelse behandlet forslagene fra prosjektet er arbeidet nå gått over i en ny fase.

Utkast til ny forskrift og høringsnotat er sendt til Samferdselsdepartementet (SD). Forslaget griper inn i andre pågående prosesser og har en betydelig kompleksitet. Statens vegvesen kan ikke gi noe bestemt tidspunkt for når endelig forslag vil bli sendt på alminnelig høring, men det antas at det vil kunne skje innen utgangen av 2022.

Det er mange som melder interesse for å se det utkastet som ble sendt til SD. Det er besluttet ikke å legge dokumentene tilgjengelig for nedlasting på nettsidene. Unntakshjemmelen er offentleglova § 15 første ledd første punktum. Bakgrunnen for dette er at videre arbeid med utkastet skal bidra til intern kvalitetssikring av innholdet i høringsnotatet før dette ferdigstilles, og departementet og Statens vegvesen har derfor behov for arbeidsro i denne fasen.

Sist oppdatert: