Nå kan alle som ønsker det gi innspill til ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon. Her finner du et utkast til forskrift og et følgenotat.

Siden høsten 2020 har Vegdirektoratet arbeidet med en ny forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har viktige interessenter blitt invitert med, og fått innflytelse på arbeidet underveis. Under kan du lese mer om dialog og involvering i arbeidet.

Nå inviteres det til en bred, uformell innspillsrunde så enda flere kan få sjansen til å være med på forskriftsarbeidet. Formålet med innspillsrunden er å få synspunkter, kommentarer og innspill til utkastet. Etter avsluttet innspillsrunde vil det bli utarbeidet et forslag til forskrift til Samferdselsdepartementet. En formell høring er ventet første halvår 2022.

Denne uformelle innspillsrunden er helt uavhengig av den formelle høringen som vil komme i 2022. Det betyr at alle står fritt i den formelle høringsrunden. 

Fristen for å komme med innspill i denne runden er 5. november 2021. Innspill sendes skriftlig til .

For å gjøre det lettere å gi innspill, vil prosjektet for forskriftsarbeidet avholde tre dialogmøter for interessenter. Formålet med møtene er å forklare forslaget og besvare eventuelle spørsmål. Lenke til møtene er her:

Under kan du laste ned utkast til forskrift og et følgenotat. Notatet beskriver bakgrunnen for forskriftsarbeidet, samt hvilke vurderinger som er gjort i utarbeidelsen av utkastet. Utkastet er laget i samarbeid med vegmyndighetene og Nye veier AS, som gjennom ulike arbeidsgrupper har vært med på utformingen av forskriftens kapitler. Les mer om hvordan prosjektet har jobbet og bakgrunnen for arbeidet på denne nettsiden.