Prosjektet skal sikre gode vegdata og trafikkinformasjon til nasjonale tjenester for hele det offentlige vegnettet, gjennom helhetlig forskriftsregulering under veglova.

Statens vegvesen mottok i september i 2020 et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet om å utforme en ny forskrift til veglova § 10, og eventuelt revidere eksisterende vegdataforskrift. Etter bestilling fra Samferdselsdepartementet skal ny(e) forskrift(er) være på plass i løpet av 2022.

Dette er et viktig arbeid. Gode data som beskriver vegnett, vegtilstand og trafikkforhold er avgjørende for å oppnå et trygt og effektivt vegtransportsystem. Både reisende og næringsdrivende stoler på gode data om veg og trafikkforhold, når de planlegger reise og transport. Den som reiser skal oppleve at vegnettet henger sammen og gir lik informasjon, uavhengig av om de kjører på en europaveg, riksveg, fylkesveg eller kommunal veg. Vegforvaltere på alle nivå trenger slike data i sin virksomhet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og regulering av trafikken. Et godt datagrunnlag er også særlig viktig for samfunnssikkerhet og beredskap. Kort sagt er vi alle avhengige av å vite nøyaktig hvor vegene går, hva slags veg det er, om vegen er stengt og eventuelle omkjøringsruter, hva som finnes på og rundt dem, hvilken tilstand de har og hvordan trafikken er. 

Sammen med oppdragsbrevet er det særlig tre forhold som utgjør bakgrunnen for at Statens vegvesen nå arbeider med nye forskriftsbestemmelser for vegdata og trafikkinformasjon:

  • Regionreformen og avviklingen av sams vegadministrasjon har aktualisert behovet for en bedre forskriftsregulering av hvilket ansvar og hvilke oppgaver alle vegmyndigheter har for å avgi data til nasjonale tjenester og systemer som NVDB, DATEX-noden og vegtrafikksentralene.
  • Disse nasjonale tjenestene og samarbeidet mellom vegmyndighetene blir enda viktigere for å sikre at vi kan opprettholde likhet for trafikantene og samme tjenestetilbud gjennom hele landet
  • Digitalisering og ny teknologi innen transportsektoren har ført til nye og økende mengder data som i større grad kan kombineres og analyseres. Derfor skal prosjektet også utrede og foreslå hvordan vi skal behandle data som kan inneholde personopplysninger.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for at vi må lage nye forskriftsbestemmelser nå.

Prosjektets oppgave er å lage nye forskriftsbestemmelser om ansvar og samarbeidsplikt mellom vegmyndighetene, for å sikre gode vegdata og trafikkinformasjon av høy kvalitet tilgjengelig gjennom effektive nasjonale tjenester. Enhet myndighet og regelverk (MoR) i Vegdirektoratet styrer arbeidet, som inkluderer offentlig høring før ny forskrift er på plass. Samfunnet trenger gode, sammenlignbare data, likhet for vegbrukerne og felles informasjonstilgang gjennom landet. I arbeidet med forskriftene er hensynet til trafikantenes behov viktig. Bestemmelsene skal også legge til rette for utviklingen av teknologi og digitalisering. 

Overordnet fremdriftsplan

Framdriftsplan - Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon

Enkelte av arbeidsoppgavene i fremdriftsplanen vil gjennomføres parallelt.