Prosjektet har nedsatt seks arbeidsgrupper som har levert forslag til forskriftsbestemmelser og nærmere retningslinjer.

Arbeidsgruppene har vært delt inn etter fagtema og hvilke kravdokumenter som eksisterer i dag, og har hatt som mandat å gjennomgå disse og foreslå hvilke krav som skal forskriftsfestes. Arbeidsgruppene har bestått av fagpersoner fra Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner og Nye Veier AS.

Arbeidsgruppene i prosjektet Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon har vært:

  • Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB
  • Trafikkdata
  • Trafikkberedskap og trafikkinformasjon
  • Trafikkstyringssystemer på veg
  • Værdata og webkamera
  • Bru- og tunneldata 

Se arbeidsgruppenes anbefalinger 

Prosjektet arbeider nå videre med å utforme forslag til de konkrete bestemmelsene i forskriften. Dette skjer i samarbeid med vegforvalterne. I oktober vil alle vegforvaltere bli invitert til å gi innspill til forskriftsutkastet, før det blir gjennomført formell høring i første kvartal 2022.

Sist oppdatert:

Om prosjektet