Data om veg- og trafikkforhold i Norge utgjør grunnlaget for en rekke systemer og tjenester for trafikkinformasjon.

Ruteforslaget på GPS-en bygger på riktige og oppdaterte veg- og trafikkdata. Veg- og trafikkdatagrunnlaget i Norge kommer fra en rekke kilder. Alle vegforvalterne – kommuner, fylkeskommuner, Nye veier AS og Statens vegvesen – har forpliktelser til å rapportere inn data til Statens vegvesens databaser og tjenester. Kartverket rapporterer inn data om de kommunale vegene på vegne av kommunene.

Nasjonal vegdatabank samler og tilgjengeliggjør statisk data om vegnettet i Norge. Her ligger informasjon om vegens tilstand, type, vegobjekter som lyktestolper og flere hundre andre fagdata som beskriver vegnettet. Dynamiske trafikkdata, eksempelvis om trafikkvolum reisetider, kjøreforhold og hendelser, rapporteres inn automatisk eller via VTS til Datex-noden som drives av Statens vegvesen. Et stort antall tjenesteleverandører, både norske og internasjonale, henter data derfra til sine sluttbrukertjenester. 

Figur som illustrerer dataflyt og tjenester innen vegdata og trafikkinformasjon
Figuren illustrerer dataflyt og tjenester innen vegdata og trafikkinformasjon. Foto: Statens vegvesen

Begreper

  • Trafikkdata: Historiske data og sanntidsdata om vegtrafikken. Herunder reisetider, trafikkmengder, trafikkvariasjon, fartsprofiler og årsdøgntrafikk. Til trafikkdata hører også data om sykkeltrafikk og ferjedata med.
  • Vegdata: Data om veginfrastrukturen med referansesystem, herunder egenskaper og objekter knyttet til vegen.
  • Trafikkinformasjon: All informasjon om pågående og planlagte trafikkforhold. Dette inkluderer trafikksikkerhetsrelatert informasjon, vegmeldinger og varsler om reisetider, forsinkelser, avvik, kjøreforhold, vær og føre og andre hendelser på vegnettet.
  • Vegmyndighet: Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene, jf. veglova § 9.
  • Vegforvalter: Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og Nye veier AS.
  • Trafikkstyringssystemer: Styrbare installasjoner som varsler og regulerer trafikken ved uforutsette hendelser.
  • NVDB – Nasjonal vegdatabank: En database med statiske fagdata om det norske vegnettet. Data fra NVDB brukes blant annet til ruteplanlegging, navigasjon, Nasjonal transportplan, veglister samt til samfunnssikkerhet og beredskap.
  • Vegtrafikksentral (VTS): Statens vegvesens operative beredskapsenhet og kontaktpunkt mot trafikantene. Det finnes fem regionale vegtrafikksentraler i Norge. Sentralene overvåker trafikken, styrer variable skilt og tar imot og formidler vegmeldinger.
  • DATEX: En europeisk standard for tilgjengeliggjøring og utveksling av sanntids veg- og trafikkdata.
Sist oppdatert: