Byggherre – en formell rolle

Byggherrefunksjonen er en formell rolle, forankret i forskrift og regelverk, og gjennom disse pålagt bestemte ansvarsområder og oppgaver.

Byggherrefunksjonen i Statens vegvesen

For Statens vegvesen er byggherrefunksjonen også en intern organisatorisk modell som omfatter langt mer enn selve kontraktsfasen. Etatens byggherrefunksjon inkluderer hele ansvaret for utvikling, for prosjektering og bygging, samt planlegging og utførelse av drift og vedlikehold av hele vegnettet som funksjonell infrastruktur. Dette ansvaret gjør Statens vegvesen til en stor og viktig aktør i samfunnet. Statens vegvesen er formell byggherre på riksveger. Fylkeskommunen på fylkesveger. På fylkesveger utfører Statens vegvesen byggherreoppgaver etter avtale med fylkeskommunen.

Det overordnete mål for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekter samt utføre drift og vedlikehold på en måte som er mest mulig tjenlig for trafikantene og samfunnet, og som gir effektiv bruk av bevilgningene.

En hovedoppgave for etaten er å ivareta og utvikle vegnettet. Her er det en nøye sammenheng, hvor utbyggingsprosjekter er et ledd i en kontinuerlig prosess. Investeringsvurderinger initieres bl. a. av forvaltningen av eksisterende vegnett gjennom drift, vedlikehold og trafikale funksjoner. Dette ligger til grunn for en prosjektutviklingsstrategi, som til slutt konkretiseres i de årlige budsjetter.

Realistisk og effektivt planleggingsarbeid er avhengig av sammenhengen med finansieringen. Denne integrerte struktur ligger til grunn for totaleffektiviteten i utbyggingen av vegnettet.

Dette er med på å gi etaten dens store gjennomføringsevne, som er nyttig for samfunnet.

Statens vegvesens kontraktsportefølje på riks- og fylkesveg

På utbyggingssiden har Statens vegvesen mer enn 500 kontrakter løpende til enhver tid:

  • 350 kontrakter under 10 MNOK
  • 100 kontrakter mellom 10 og 50 MNOK
  •   50 kontrakter større enn 50 MNOK

Samlet verdi av kontraktsarbeidene er i størrelsesorden 12000 MNOK. eks. Mva.

Innenfor drift og vedlikehold ser kontraktsporteføljen slik ut:

  • Vel 100 områdebaserte funksjonskontrakter drift og vedlikehold
  • Ca 110 asfaltkontrakter
  • Et stort antall mindre vedlikeholdskontrakter

Samlet verdi av disse kontraktsarbeidene er i størrelsesorden 6 000 MNOK eks. Mva.

Byggherrefunksjonens virksomhetsområder og oppgaver

Byggherreoppgavene i Statens vegvesen er mangfoldige og omfattende. Følgende figur gir et bilde av hovedområdene for byggherrerollen på utbyggingssiden.