Standardenkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (PDF). Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene. Fra 1. januar 2020 har Statens vegvesen kun ansvar for riksvegene mens fylkeskommunene har overtatt ansvaret for fylkesvegene.

Tall og fakta

På riks- og fylkesvegnettet ble det i 2019 brukt 2,7 milliarder kroner til vinterdrift, og dette er ca. 20 % av hele budsjettet til drift og vedlikehold av veger.

Vinteren 2018/19 ble det brukt 241 000 tonn salt og 707 000 tonn sand på riks- og fylkesvegnettet. Det ble kjørt 21,9 millioner brøytekilometer som i gjennomsnitt tilsvarer 190 turer fram og tilbake på dette vegnettet.

Organisering og beredskap

Drifting av veger om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak hurtig kan settes i verk for å holde standardkravene som er satt.

Oppgavene kan deles i:

 • Snøbrøyting
 • Snø- og isrydding
   - Snørydding (maskinell og manuell)
   - Snøfresing
   - Snø og ishøvling
 • Sandstrøing
 • Salting
 • Andre vinteroppgaver