NVF

Nordisk vegforum er et samarbeidsorgan for fagfolk i de nordiske landene. Formålet er å fremme utvikling innen veg- og trafikksektoren i Norden. NVF-utvalg Drift og vedlikehold har jobbet mye med å utveksle erfaringer med drift og vedlikehold i Norden, deriblant vinterdrift.

Som en del av NVF-arbeidet er det etablert en nordisk gruppe for vintertjenester sammensatt av representanter fra de sentrale vegadministrasjonene i Danmark, Sverige, Finland, Færøyene, Island og Norge. Gruppen utgir statusrapporter hvert eller hvert andre år. Rapportene gir oversikt over vinterprosjekter i de nordiske landene samt oversikt over ressursforbruk (kostnader, salt, sand). NVF-rapporter om vinterdrift finner du her.


NordFoU

NordFou er et nordisk samarbeidsorgan for vegmyndighetene som har ansvaret for å initiere, finansiere og gjennomføre felles nordiske forskningsprosjekter. 

Organisasjonen har som mål å utvikle FoU i forhold til innovasjon, synergi og utvikling av nordiske FoU-miljøer til fordel for de nordiske veg-og trafikksystemer.

Følgende vinterprosjekter foregår i regi av NordFoU:

  • Rostmos (Road State Monitoring System): utvikling av systemer for måling av vegforhold
  • EPAS (External influences spray patterns): undersøker hvordan vind og spredehastighet påvirker spredebilde av salt

 Avsluttede prosjekter:

  • MORS (Modelling Residual Salt): utvikling av modeller for utvikling av restsalt på vegen
  • StanSalt: standardisering av testmetoder for saltspredere mht. krav til nøyaktighet

 
COST

Cost (Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) er et europeisk samarbeidsorgan for forskning og utvikling. Et av prosjektene; COST 353 “Winter Service Strategies for Increased European Road Safety” har jobbet med styringssystemer for vinterdrift for å forbedre og harmonisere kvaliteten på vintertjenester i Europa. Prosjektet ble avsluttet med en konferanse i mai 2008. Rapport fra prosjektet "Final report Cost 353" og presentasjoner "Final Seminar Proceedings".


Piarc

Piarc er en verdensomspennede organisasjon som arrangerer vinterkonferanser hvert 4.de år. Den XXV International Winter Road Congress ble arrangert i Gdansk i februar 2018. Neste vinterkongress holdes i Calgary/Canada i 2022.