Spesielt er NTNU er en viktig samarbeidspartner for utdanning av vegingeniører på mastergradsnivå, spesialisering på PhD-nivå, og etter- og videreutdanning (EVU) innen drift, vedlikehold og vegteknologi.

Med basis i en samarbeidsavtale med Statens vegvesen opprettet med NTNU i 2013 ble Forskningssenter Vinterdrift etablert for å knytte forskning tettere opp mot undervisningen. Les mer om Forskningssenter Vinterdrift på NTNU. Her finner man også en oversikt over relevante Masteroppgaver knyttet mot vinter.