Både for anlegg av ny veg og endring av eiendom i forbindelse med veganlegg er det i utgangspunktet krav om  søknad og tillatelse etter bestemmelsene om byggesaksbehandling i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd (Lovdata).

I byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav a (Lovdata) er det imidlertid på visse vilkår gjort vesentlige unntak fra byggesaksregelverket for offentlige veganlegg som anlegges etter veglovens bestemmelser.  Unntaksreglene innebærer at det ikke er krav om byggesaksbehandling for offentlige veganlegg som er detaljert avklart i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. For vegtiltak som ikke er detaljert avklart i reguleringsplan er det krav om byggesaksbehandling. Reglene om ansvar og kontroll kommer imidlertid uansett ikke til anvendelse for offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen eller fylkeskommunen er tiltakshaver.

En forutsetning er at tiltaket ikke er i strid med gjeldende plan etter plan- og bygningsloven.

Det viktigste regelverket om byggesaksbehandling for offentlige veianlegg er nærmere omtalt i