Persontransportmodeller
Det er etablert en nasjonal transportmodell for reiser>100 km og regionale transportmodeller for reiser<100 km innenlands i Norge. I tillegg er det under ferdigstilling en transportmodell for internasjonale reiser>100 km til/fra Norge.

Transportmodell er etablert med basis i Nasjonale reisevaneundersøkelser, data fra SSB, og det kodede transporttilbudet for de ulike transportformene.

En transportmodell kan benyttes til å etablere prognoser for ulike år med ulik input, vurdere effekten av infrastrukturtiltak, endring i transporttilbud og økonomiske virkemidler.

Transportmodellene er viktig input til samfunnsøkonomiske beregninger.

Godstransportmodeller
Det er etablert en nasjonal godstransportmodell med 32 varegrupper og en nyutviklet logistikkmodell. De ulike varegruppene er i hovedsak etablert med basis i økonomisk statistikk fra SSB og beskriver i hvilke soner de ulike varegruppene blir produsert og konsumert. Logistikkmodellen fordeler de ulike varegruppematrisene på de ulike transportmidlene og beskriver også bruk av de ulike terminalene

Godsmodellen blir benyttet til å etablere prognoser for ulike år med ulik input, vurdere effekten av infrastrukturtiltak, endring i transporttilbud og økonomiske virkemidler. Data fra godsmodellen vil også bli benyttet som input til de samfunnsøkonomiske beregningene.

Se også www.ntp.dep.no/transportanalyser for mer informasjon.