Kommunedelplaner for vegprosjekter vil ofte bygge på avklaringer som er gjort gjennom mer overordnete prosesser/utredninger, for eksempel rutevise utredninger for lengre vegstrekninger eller konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1)

Bruk av regional plan etter plan- og bygningsloven, kan være et alternativ til kommune(del)plan, men tradisjonelt har kommunedelplan vært mest brukt til oversiktsplanlegging av veg- og transportanlegg. Statens vegvesen og fylkeskommunen er etter plan- og bygningsloven gitt myndighet til å utarbeide og fremme utkast til vegplaner etter plan- og bygningsloven, men vegmyndigheten kan ikke vedta slike planer.  Kommunedelplaner vedtas normalt av kommunen. Unntaket er dersom det foreligger innsigelse til planen fra andre berørte myndigheter. I så fall fatter Miljøverndepartementet endelig beslutning om planen. Se Illustrasjon av kommunedelplanprosessen.

Konsekvensutredning
Kommunedelplaner for vegtiltak skal alltid behandles etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette innebærer blant annet at det skal utarbeides et forslag til planprogram som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ved oppstart av planarbeidet. Normalt er det kommunen som fastsetter endelig planprogram. På bakgrunn av fastsatt planprogram utarbeides det en konsekvensutredning sammen med forslag til kommunedelplan. Dette gjøres som regel av Statens vegvesen i samarbeid med kommunen.

Konsekvensutredninger for planer som avklarer trasè- og standardvalg for vegprosjekter skal omfatte en vurdering av konsekvensene av de ulike alternativene og kostnadsoverslag. Det er forutsatt at prinsippene og metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 konsekvensanalyser skal legges til grunn for utarbeidingen av konsekvensutredningen. Videre gir forskrift om konsekvensutredninger føringer for arbeidet med planprogram og planforslag med konsekvensutredninger og hva disse dokumentene skal inneholde.  Sammen med føringer i lover og øvrig regelverk vil det i hovedsak være planprogrammet til den enkelte plan som er styrende for innholdet i etterfølgende planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet skal blant annet avklare og gjøre rede for:

  • hvilke alternativer som skal vurderes i konsekvensutredningen.
  • hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med konsekvensutredning.
  • opplegget for medvirkning i planprosessen.

Medvirkning og innspill
De formelle kravene til planprosess for kommunedelplaner er regulert i plan- og bygningsloven §§ 11-12 – 11-18.  Disse bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i pbl kapittel 5.

Det skal legges til rette for medvirkning til planarbeidet fra offentlige myndigheter, grunneiere og andre som berøres av planarbeidet. Se også nærmere omtale av medvirkning i planprosessen.

Ved høring av forslag til planprogram i oppstarten av planarbeidet, ønskes det innspill om hvilke alternativer som bør utredes og hvilke problemstillinger som det er viktigst å belyse.  Det kan også gis synspunkter på hvor detaljerte utredninger det er behov for.

Ved høring av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er det særlig ønskelig med innspill om overordna prinsipper for vegprosjektet herunder valg av trase, vegstandard og plassering av kryss.

Kommunedelplan med konsekvensutredning: