KS1 er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen.

Konseptvalgutredning og KS1 skal gjøres for prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kr. Det er Samferdselsdepartementet som beslutter om det skal gjennomføres en KVU- og KS1-prosess.

Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på. Utredningen og etterfølgende kvalitetssikring skal også gi grunnlag for beslutning om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, evt reguleringsplan). Se Illustrasjon av KVU - Planprosessen.

Seks hovedkapitler i konseptvalgutredning

  1. Behovsanalyse (prosjektutløsende behov)
  2. Strategikapittel (mål for prosjektet/tiltaket/byområdet)
  3. Overordnede krav (krav til prosjekt/tiltak og sammenligningskriterier)
  4. Mulighetsstudie
  5. Ilterativanalyse (utvikling av konsept, vurdering av konsept og anbefaling)
  6. Føringer for forprosjektfasen

De tre første kapitlene innebærer en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov og konkluderer med hva som er de viktigste behovene. Dette danner grunnlag for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle. I det femte kapitlet utvikles ulike konsepter. Konseptene vurderes i alternativanalysen primært i forhold til måloppnåelse og samfunnsøkonomisk analyse som grunnlag for transportetatenes faglige anbefaling om hvilket konsept som skal denne grunnlag for videre planlegging.

Når vi utarbeider KVU vektlegger vi en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU rapporten sendes på høring til berørte myndigheter og interesser.

Eksterne konsulenter med rammeavtale med Finansdepartementet gjennomfører så en faglig kvalitetssikring KS1 av etatenes KVU arbeid, hovedsakelig basert på studier av hovedrapport og vedlegg, der de i en egen rapport vurderer det faglige arbeid og anbefaling.

Det er Regjeringen som, basert på KVU rapporten, høringsuttalelser og KS1 rapporten,  tar beslutning om valg av hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Skjematisk framstilling av planprosessen inkludert konseptvalgutredning (KVU) og eksterne kvalitetssikring (KS1 og KS2):