For Statens vegvesen er byggherrefunksjonen også en intern organisatorisk modell som omfatter langt mer enn selve kontraktsfasen. Etatens byggherrefunksjon inkluderer hele ansvaret for utvikling, for prosjektering og bygging, samt planlegging og utførelse av drift og vedlikehold av hele vegnettet som funksjonell infrastruktur. Dette ansvaret gjør Statens vegvesen til en stor og viktig aktør i samfunnet. Statens vegvesen er formell byggherre på riksveger. Fylkeskommunen på fylkesveger. På fylkesveger utfører Statens vegvesen byggherreoppgaver etter avtale med fylkeskommunen.

Det overordnete mål for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekter samt utføre drift og vedlikehold på en måte som er mest mulig tjenlig for trafikantene og samfunnet, og som gir effektiv bruk av bevilgningene.

En hovedoppgave for etaten er å ivareta og utvikle vegnettet. Her er det en nøye sammenheng, hvor utbyggingsprosjekter er et ledd i en kontinuerlig prosess. Investeringsvurderinger initieres bl. a. av forvaltningen av eksisterende vegnett gjennom drift, vedlikehold og trafikale funksjoner. Dette ligger til grunn for en prosjektutviklingsstrategi, som til slutt konkretiseres i de årlige budsjetter.

Realistisk og effektivt planleggingsarbeid er avhengig av sammenhengen med finansieringen. Denne integrerte struktur ligger til grunn for totaleffektiviteten i utbyggingen av vegnettet.

Dette er med på å gi etaten dens store gjennomføringsevne, som er nyttig for samfunnet.

Byggherrefunksjonens virksomhetsområder og oppgaver

Byggherreoppgavene i Statens vegvesen er mangfoldige og omfattende. Følgende figur gir et bilde av hovedområdene for byggherrerollen på utbyggingssiden.