Oppgaven er lagt til Statens vegvesen, se Samferdselsdepartementets instruks av 15.3.2011 for Statens vegvesen.

Ordningen med sams vegadministrasjon innebærer at staten og fylkeskommunene gjør bruk av den samme vegadministrasjonen på regionalt nivå til å utføre henholdsvis riks- og fylkesvegoppgaver etter vegloven.

Regionvegkontoret under ledelse av regionvegsjefen, er den sams vegadministrasjonen.

I fylkesvegsaker hører regionvegsjefen under fylkeskommunen. I riksvegsaker og andre statlige oppgaver hører regionvegsjefen under Vegdirektoratet. Det vises til vegloven § 10.

Her finner du mer om hva sams vegadministrasjon er, med særlig fokus på dens rolle, oppgaver og ansvar i arbeidet med fylkesvegsaker