I 2009 la Kontaktutvalget mellom vegdirektøren og fylkesrådmannskollegiet, fram en skisse til grunnmodell for fylkeskommunenes virksomhetsstyring av fylkesvegområdet. Den enkelte fylkeskommunene har i samarbeid med regionvegsjefen, og med utgangspunkt i skissen, videreutviklet og tilpasset styringssystemet til forholdene i det enkelte fylke. Styringssystemene er derfor litt ulikt utformet for det enkelte fylke.

En felles arbeidsgruppe mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen har på oppdrag fra Kontaktutvalget evaluert deler av styringssystemet. Rapport fra evalueringsgruppen er inntatt nedenfor.